326051574_576833257200745_4751491479044140094_n

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

S__45277202

ดูงานการเทียบโอนหน่วยกิต และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานการเทียบโอนหน่วยกิต และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)----------------------------------------เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566นำโดย ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ ผู้รักษาการแทนรอ ...

STIN NEWS cover

ขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบัน

สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบันได้ที่ https://shorturl.asia/tZcax ฉบับที่ 1 ( 16 - 20 มกราคม 2566 ) รูปแบบ E- Book รวมข่าวสารของสถาบัน รวดเร็ว เข้าใจง่าย#ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาส ...

326021354_560142335780964_3440079964746402628_n

ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoomผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

325354445_702742441579706_3156586568231259258_n

ดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการสภาสถาบัน) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกร ...

325610902_2217857005065339_3407623611159395540_n

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569)”

เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569)"ได้รับ ...

DSC4335

หารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานพร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันเข้าร่วมหารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร ...

DSC4309

มอบทุนการศึกษามูลนิธิโรตารี ภาค 3350 แก่นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโรตารี ภาค 3350แก่นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ...

DSC_2473

การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการคลังหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการคลังหน่วยกิตและการ ...