221063

ประกาศผลการสอบข้อเขียน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิช ...

2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

-หน

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป