.jpg

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร

-ประกาศรายชื่อ-จนท

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสถาบัน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์บริการการพยาบาล ประกาศรายชื่อ

.jpg

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร