03072563PP

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา))

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

TA2

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

TA1

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2562)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

Ta2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ