1

มอบหน้ากากอนามัย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแทนความห่วงใยจากสถาบันให้กับบุคลากรสถาบันทุกคน

9-01

มาตรการของสถาบัน

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทยเรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉ ...