294473054_3185785005016263_6700072927981722811_n

“STIN อาสา” บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปี ณ ดอยวาวี จ.เชียงราย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “STIN อาสาพัฒนาชุมชนวาวีเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย” ณ ดอยวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นําโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข และ นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาในโครงการ “STIN อาสา” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่สามารถนําความรู้จากงานวิจัยและการเรียนการสอนไปบูรณาการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่ชุมชนรวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบําเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1) กิจกรรมสําหรับเยาวชน ประกอบด้วย การบรรยายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มความตระหนักในเรื่อง “แผ่นดินไหวและภาวะสุขภาพเมื่ออยู่ในสถานการณ์สาธารณภัย” จากนั้นเป็นการสาธิตและทดลองปฏิบัติ ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การจัดกระเป๋ายังชีพ การดูแลสุขอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอุ้มยก- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้ความรู้เรื่อง Long Covid-19 การเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และไฟไหม้ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองบนรถจําลองแผ่นดินไหว และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านวาวี และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จํานวนกว่า 150 คน

2) กิจกรรมสําหรับ อสม. ประกอบด้วย ทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การให้ความรู้เรื่อง Long Covid-19 การปฏิบัติตัวและการป้องกันตัวเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและลงเยี่ยมตรวจสุขภาพประชาชนบนดอยวาวี สําหรับผู้ป่วยการดูแลทางสุขภาพอย่างทั่วถึง

3) กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ห่างไกล

4) กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นการปลูกชา เก็บชา กระบวนการทําชา และการใช้ชีวิตร่วมกับ ชุมชนบนดอยวาวี

Comments are closed.