หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 • รายวิชาในหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
       PN 1101         ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2
                              (English and Medical Terminologies)
       PN 1102         จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2 
                              (Psychology and Developmental Psychology)
       PN 1103         การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2 
                              (Communication and Teamwork in Health Service)
  หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
       PN 1201         กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2 
                              (Basic Anatomy and Physiology)
       PN 1202         ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้รับบริการ 1
                              (Diet Management for Clients)
       PN 1203         สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1
                              (Personal Hygiene and Environment)
       PN 1204         ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 2

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
       1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของสถาบันฯ
       2. ไม่มีหอพักสำหรับนักเรียนทั้งชายและหญิง
       3. เมื่อจบการศึกษาและสามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย และผ่านการ
  ทดลองปฏิบัติงาน จึงจะสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนได้
       4. ผู้เข้าศึกษาจะต้องไม่ตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
  1. มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ รวมทั้งใช้การสื่อสารที่เหมาะสมในการดูแลผู้รับบริการได้
  2. มีความรู้ด้านการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนได้
  3. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  4. สามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแลแก่ผู้รับบริการตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
  5. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

 • ปรัชญาของหลักสูตร
            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความเชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในระบบบริการพยาบาล ที่จะช่วยให้พยาบาลสามารถทำหน้าที่ให้การพยาบาลผู้รับบริการทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ ในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบความสำเร็จ การจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ หรือไม่ซับซ้อน/รุนแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน มีน้ำใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการร่วมกับทีมการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ