ค่าธรรมเนียมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ระยะเวลา ทุน ค่าอุปกรณ์ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4 ปี
สภากาชาด
7,600 บาท
0
0
0
7,600 บาท

หมายเหตุ
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน

เงินสนับสนุนบัณฑิต ระยะเวลา ทุน ค่าอุปกรณ์ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นักศึกษาหญิง)
4 ปี
สภากาชาด
-
ได้รับเงินสนับสนุนบัณฑิตเดือนๆ ละ 2,000 บาท
24,000 บาท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นักศึกษาชาย)
4 ปี
สภากาชาด
-

ได้รับเงินสนับสนุนบัณฑิตเดือนๆ ละ 2,000 บาท

------------------------------------------------

ได้รับค่าหอพัก 10 เดือนๆ ละ 2,000 บาท*

24,000 บาท

--------------

20,000 บาท

หมายเหตุ
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน

*นักศึกษาหญิงมีหอพักภายในสถาบันรองรับ