ค่าธรรมเนียมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร ระยะเวลา ทุน ค่าอุปกรณ์ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1 ปี
สภากาชาด
2,270 บาท
2,270 บาท
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1 ปี
ส่วนตัว
2,270 บาท
22,500 บาท
22,500 บาท
15,000 บาท
62,270 บาท

หมายเหตุ
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน