ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอุปกรณ์ งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 ตลอดหลักสูตร
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
-
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
127,600.00 บาท
สาขาการพยาบาลเด็ก
-
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
31,900.00 บาท
127,600.00 บาท

หมายเหตุ
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน