ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเฉพาะทาง

หลักสูตร ระยะเวลา ทุน รับสมัคร ค่าอุปกรณ์ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท
50,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50,000 บาท
50,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
60,000 บาท
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
4 เดือน
ส่วนตัว
40 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
60,000 บาท
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
4 เดือน
ส่วนตัว
30 คน
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
60,000 บาท
สาขาการพยาบาลสาธารณภัย
4 เดือน
ส่วนตัว
-
-
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
60,000 บาท

หมายเหตุ
• เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน