เบอร์โทรติตต่อ

Call Center 0-2256-4092-99


ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@stin.ac.th


เว็บไชต์ : https://www.stin.ac.th


แอปพลิเคชัน @STIN


Facebook : Srisavarindhira


แจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น Email : Pr@stin.ac.th

 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2112 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2111
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2120
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2119
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2116 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2115
 • สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2118 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2117
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2114 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2113
 • สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2122 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2121

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1127

 • หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1153
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1142
 • นิติกร โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1153 ต่อ 1154
 • หน่วยธุรการทั่วไป โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1255 , 1155
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1143
 • นักวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1256
 • หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2124
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 2123
  – ห้องช่าง ต่อ 2125
 • วิศวกร โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2125,2124

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ  1128

 • หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1158, 1159
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1144

ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1126

 • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1151
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1140
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1150
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1141
 • หน่วยบรรณสารสนเทศ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1163
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1139 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1124

 • หน่วยวิจัยและงานวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1148
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1137
 • หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2138
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 2137

ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1125

 • หน่วยจัดการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1149, 2142
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1138
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2129
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 2128

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1210

 • หน่วยการเงินและบัญชี โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1213, 1214
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 1211
 • หน่วยบริหารทรัพย์สิน และพัสดุ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2127
  – หัวหน้าหน่วย ต่อ 2126

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1129

 • งานยุทธศาสตร์และแผน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1160
 • งานประกันคุณภาพ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 1161

แผนที่

1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330