ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นทุนที่สถาบันจัดให้นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพการพยาบาล ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
 2. ปฏิบัติงานดี มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
 3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสถาบันการพยาบาลฯ และสภากาชาดไทย
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
 5. ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
  สถานที่รับสมัคร หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โถง ชั้น G อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
  ระยะเวลารับสมัคร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔ รับสมัครช่วงเดือนมกราคม
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม