การบริจาคเงิน

การบริจาคเงิน

1. บริจาคด้วยตนเอง

   ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ชั้น 9 เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

2. บริจาคออนไลน์ คลิ๊ก!!
3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

    สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการบริจาคของท่าน วัตถุประสงค์ “เพื่อบริจาคทั่วไป” โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เลขที่ 408-1-21480-4

หากประสงค์รับใบเสร็จ สามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

    ส่งไปรษณีย์    หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
                     สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ชั้น 9
                     ที่อยู่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                     โทรสาร 0 2256 4090

4. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน

    สั่งจ่ายในนาม “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5. เช็คสั่งจ่ายในนาม “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย”

    ทางสถาบันยินดีรับเช็คทุกประเภท โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค