ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน การจัดการทรัพย์สิน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน และการจัดการทรัพย์สินให้กับส่วนงานต่างๆ ในสถาบัน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

 • หน่วยการเงิน บัญชี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานการงบประมาณ งานการเงิน และงานการบัญชี
 • หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหารทรัพย์สิน งานพัสดุ

           ติดต่อฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

   • หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร 02-2564092-97 ต่อ 1210
   • หัวหน้าหน่วยการเงิน บัญชี โทร 02-2564092-97 ต่อ 1211
   • หน่วยการเงิน บัญชี โทร 02-2564092-97 ต่อ 1212,1213,1214
   • หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ โทร 02-2564092-97 ต่อ 2126
   • หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ โทร 02-2564092-97 ต่อ 2127