ฝ่ายบริการการศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบรรณสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย

 • หน่วยบรรสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานห้องสมุด งานศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง และงานพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทย
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานสื่อการเรียนรู้

          ติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา

   • หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1126
   • หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1139
   • หน่วยบรรณสารสนเทศ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1150, 1163, 1166
   • หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1141
   • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1152
   • หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1140
   • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1151