ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไปของสถาบัน งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน งานการเจ้าหน้าที่ งานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสถาบัน การบริหารงานบุคคล การดูแลสถานที่และ
ยานพาหนะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

 • หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานช่างและยานพาหนะ งานอาคาร หอพักและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร และงานกฎหมาย
 • หน่วยธุรการทั่วไป มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานบริหารธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานกิจการพิเศษ

          ติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 02-2564092-97 ต่อ 1127
   • หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก โทร 02-2564092-97 ต่อ 2123
   • หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก โทร 02-2564092-97 ต่อ 2124
   • หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล โทร 02-2564092-97 ต่อ 1142
   • หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร 02-2564092-97 ต่อ 1153
   • นิติกร โทร 02-2564092-97 ต่อ 1154
   • หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป โทร 02-2564092-97 ต่อ 1143
   • งานสารบรรณ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1155 , 1255 
   • งานประชาสัมพันธ์ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1145
   • งานวิเทศสัมพันธ์ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1156