ฝ่ายบริหารวิชาการ

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานจัดการการศึกษา ประกอบด้วย

 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษาและงานหลักฐานการศึกษา งานตารางสอนตารางสอบ และงานเทียบโอน
 • หน่วยจัดการศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานรับเข้าศึกษา งานประสานงานการสอน งานตรวจวิเคราะห์ข้อสอบและประเมินผลการสอน งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
  และงานบัณฑิตศึกษา

         ติดต่อฝ่ายบริหารวิชาการ

   • หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1125
   • หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1138
   • หน่วยจัดการการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1149
   • หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ โทร 02-2564092-97 ต่อ 2128
   • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 2129