ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสุขภาพ สวัสดิการหอพัก การจัดหาและจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา การให้คำปรึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมระเบียบวินัย จริยธรรมของนักศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การบันทึกข้อมูลกิกรรมนักศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

  • หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา

      • หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1128
      • หัวหน้าหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1144
      • หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1158, 1159