ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบัน ดูแลฐานข้อมูลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของสถาบัน ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของสถาบัน
ประกอบด้วย

 • หน่วยวิจัยและงานวิชาการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหารงานวิจัย งานตำรา และวารสาร และงานนวัตกรรมการพยาบาล
 • หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการ

         ติดต่อฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

   • หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1124
   • หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1137
   • หน่วยวิจัยและงานวิชาการ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1148
   • หัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง โทร 02-2564092-97 ต่อ 2137
   • หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง โทร 02-2564092-97 ต่อ 2138
   • งานจริยธรรมการวิจัย โทร 02-2564092-97 ต่อ 1248