รางวัล/เกียรติคุณ

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6” ปีการศึกษา 2562
 1.   นางสาวธัญญารัตน์                ภูมิเรศสุนทร                นักศึกษาชั้นปีที่  2
 2.   นางสาวพัชรินทร์                   นามบุญศรี                 นักศึกษาชั้นปีที่  2
 3.   นางสาวรุ่งทิวา                     วงศ์วิลาศสกุล             นักศึกษาชั้นปีที่  2
 4.   นางสาวสุดารัต                     โนมิตร                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 5.   นางสาวสุรนาถ                     เขมคุณานันต์              นักศึกษาชั้นปีที่  2
 6.   นางสาวเสาวรส                    คำโทน                      นักศึกษาชั้นปีที่  2
 7.   นางสาวอาทิตตญา                 มาลาอุตย์                  นักศึกษาชั้นปีที่  2
 8.   นางสาวธัญวรัตม์                  สนศิริ                       นักศึกษาชั้นปีที่  1
 9.   นางสาวลักษณาพร                เห็นประเสริฐ                นักศึกษาชั้นปีที่  1
 10.   นางสาวศศิธร                     ภักตรนรา                  นักศึกษาชั้นปีที่  1
 11.   นางสาวสิริยาภรณ์                วรรณสินธ์                  นักศึกษาชั้นปีที่  1  
 12.   นางสาวสุกัญญา                  พูลทาสี                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6” ปีการศึกษา 2562
 1. นายพัชราวุฒิ                        คันโทเงิน                   นักศึกษาชั้นปีที่  3       
 2. นายวิสุทธิพัฒน์                     สิงห์กลาง                  นักศึกษาชั้นปีที่  2
 3. นายสาการียา                       ตาเย๊ะ                        นักศึกษาชั้นปีที่  2
 4. นายอดิเทพ                          หงษ์สา                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 5. นายซาฟารี                          สาและ                       นักศึกษาชั้นปีที่  2
 6. นายคุณานนต์                       ก่อกิจ                      นักศึกษาชั้นปีที่  1  
 7. นายมานพ                           ไชยวิศาล                   นักศึกษาชั้นปีที่  1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 6” ปีการศึกษา 2562
 1. นางสาวณัฐนันท์                     พรมศรี                     นักศึกษาชั้นปีที่  3
 2. นางสาวอิศรา                        ขุนทอง                     นักศึกษาชั้นปีที่  3
 3. นางสาวศิริพร                        จงราช                      นักศึกษาชั้นปีที่  2
 4. นางสาวสาธิตา                       ถิ่นถาวรกุล                 นักศึกษาชั้นปีที่  2
 5. นางสาวมิลตรา                       ทรายแก้ว                   นักศึกษาชั้นปีที่  3 
 6. นางสาวจิรัชญา                     สุขีลักษณ์                    นักศึกษาชั้นปีที่  2 
 7. นางสาวณัฐวรรณ                    ส่งศรี                       นักศึกษาชั้นปีที่  2 
 8. นางสาวปัญชณิชย์                   สมภาร                      นักศึกษาชั้นปีที่  2 
 9. นางสาวญาณิศา                     งามสมทรง                  นักศึกษาชั้นปีที่  1 
 10. นางสาวณัฐชยา                     ช่วยออก                    นักศึกษาชั้นปีที่  1 
 11. นางสาวณัฐนิชา                     กาฬสิงห์                     นักศึกษาชั้นปีที่  1   
 12. นางสาวสิริญากรณ์                  เครือแก้ว                   นักศึกษาชั้นปีที่  1  
 • รางวัลโครงการจิตอาสาดีเยี่ยม จากการประกวดโครงการ “GE ชวนกันทำความดีเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๒” จากโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน พัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2 “  ปีการศึกษา 2562
 1. นางสาวภาวดี                         ชุมแก้ว                       นักศึกษาชั้นปีที่  3
 2. นายธันธวัช                           แก้วลอย                      นักศึกษาชั้นปีที่  3
 3. นางสาวณัฏฐา                        แซ่ตั๋น                        นักศึกษาชั้นปีที่  3                 
 4. นายเพิ่มพูน                          เสือดี                          นักศึกษาชั้นปีที่  2   
 5. นายอำนาจ                           สุขุมานุกูล                     นักศึกษาชั้นปีที่  4    
 6. นางสาวอรุณลักษณ์                 ทานะสิทธิ์                     นักศึกษาชั้นปีที่  4      
 7. นางสาวปัณณิกา                     พาเจริญ                     นักศึกษาชั้นปีที่  4              
 • รางวัลโครงการจิตอาสาระดับชมเชย จากการประกวดโครงการ “GE ชวนกันทำความดีเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๒” จากผลงานโครงการค่ายอาสา พัฒนาสังคม ชุมชนพร้อมรับ สาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
 1. นางสาวปภาวรินท์                   จันทบาล                     นักศึกษาชั้นปีที่  4   
 2. นางสาวอภิสรา                      วงศ์ขัติย์                    นักศึกษาชั้นปีที่  4  
 3. นางสาวฐิติมา                       หมายมั่นสมสุข               นักศึกษาชั้นปีที่  4  
 • รางวัล โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
 1. นางสาวธมนวรรณ                  เรืองศรีวรพร               นักศึกษาพยาบาล
 2. นางสาวธนาพร                      สังข์ไชย                    นักศึกษาพยาบาล
 3. นางสาววราภา                      มาสะ                         นักศึกษาพยาบาล
 • โครงการจิตอาสา ระดับชมเชย ลำดับที่ 1 โครงการ STIN อาสาพี่สอนน้อง  I Can do CPR and Standard First Aid
 1. นางสาวขนิษฐา                      พวงเกตุ                              
 2. นางสาวสกุลทิพย์                   ปริวัฒน์บวร                         
 3. นางสาวปราณปริยา                 ศรีแพรศรี                        
 4. นางสาวปริญญา                     ใจธรรม                              
 5. นางสาวสุทธิดา                      แสวงสิทธิ์                             
 • ได้รับรางวัลโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ปี 2561 โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1
 1. นายอำนาจ                           สุขุมานุกูล                  นักศึกษาชั้นปีที่  3
 2. นางสาวจันทิรา                      แก่นจันทร์                 นักศึกษาชั้นปีที่  3
 3. นางสาวปัณณิกา                     พาเจริญ                    นักศึกษาชั้นปีที่  3
 4. นางสาวนิลาวัลย์                     จันทรา                     นักศึกษาชั้นปีที่  4 
 5. นางสาวชนิกานต์                     เจตนประกฤต            นักศึกษาชั้นปีที่  4
 6. นางสาวฐิติรัตน์                      เพ็ชรอำไพ                 นักศึกษาชั้นปีที่  4
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 5” ปีการศึกษา 2561
 1. นางสาวสุดารัต                      โนมิตร                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 2. นางสาวสุรนาถ                      เขมคุณานันต์              นักศึกษาชั้นปีที่  1
 3. นางสาวอาทิตตญา                  มาลาอุตย์                  นักศึกษาชั้นปีที่  1
 4. นางสาวธัญญารัตน์                  ภูมิเรศสุนทร               นักศึกษาชั้นปีที่  1
 5. นางสาวพัชรินทร์                    นามบุญศรี                 นักศึกษาชั้นปีที่  1
 6. นางสาวอภิชญา                     ศุภกสิกิจ                   นักศึกษาชั้นปีที่  1
 7. นางสาวรุ่งทิวา                      วงศ์วิลาศสกุล              นักศึกษาชั้นปีที่  1
 8. นางสาวเสาวรส                     คำโทน                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 9. นางสาวสุธาวัลย์                     วงศ์อรุณทิพย์              นักศึกษาชั้นปีที่  2
 10. นางสาวพัชรี                         ขุมทอง                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 11. นางสาวอรพรรณ                    จันทร์สิงห์                  นักศึกษาชั้นปีที่  2
 12. นางสาวณัฐมล                       คนแรง                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 13. นางสาวศศินา                       ไพบูลย์สว่างงาม           นักศึกษาชั้นปีที่  2
 14. นางสาวจุฑารัตน์                    สุภาษร                     นักศึกษาชั้นปีที่  3
 15. นางสาวเอกณัฏฐา                   รัตนวิชัยวาณิชย์           นักศึกษาชั้นปีที่  3
 16. นางสาวสุธาสินี                      เกษสุวรรณ์                 นักศึกษาชั้นปีที่  3
 17. นางสาวพิรญาณ์                     จันมา                      นักศึกษาชั้นปีที่  4  
 18. นางสาวรชนีกร                      อามาตย์สมบัติ             นักศึกษาชั้นปีที่  4              
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 5” ปีการศึกษา 2561
 1. นางสาวสาธิตา                       ถิ่นถาวรกุล                นักศึกษาชั้นปีที่  1
 2. นางสาวปัญชณิชย์                   สมภาร                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 3. นางสาวจิรัชญา                      สุขีลักษณ์                  นักศึกษาชั้นปีที่  1
 4. นางสาวณัฐนันท์                     พรมศรี                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 5. นางสาวบุษราคัม                    วงศ์สนิท                   นักศึกษาชั้นปีที่  2
 6. นางสาวอิศรา                         ขุนทอง                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 7. นางสาวมิลตรา                      ทรายแก้ว                  นักศึกษาชั้นปีที่  2
 8. นางสาวสิรามล                      พงษ์ศิริ                     นักศึกษาชั้นปีที่  3
 9. นางสาวรัตติยากร                    ใหม่แก้ว                    นักศึกษาชั้นปีที่  3
 10. นางสาวปุณยาพร                    เตชปีติกุล                  นักศึกษาชั้นปีที่  3
 11. นางสาวศิมิรัน                        เรืองใจ                     นักศึกษาชั้นปีที่  4
 12. นางสาวเพียงรวี                      เล้าตระกูล                 นักศึกษาชั้นปีที่  4  
 13. นางสาวชลิตา                         กลิ่นเขียว                  นักศึกษาชั้นปีที่  4   
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน “กีฬากาวน์เกมส์ ครั้งที่ 5” ปีการศึกษา 2561
 1. นายสาการียา                  ตาเย๊ะ                      นักศึกษาชั้นปีที่  1
 2. นายอดิเทพ                     หงษ์สา                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 3. นายซาฟารี                    สาและ                     นักศึกษาชั้นปีที่  1
 4. นายวิสุทธิพัฒน์                สิงห์กลาง                  นักศึกษาชั้นปีที่  1
 5. นายพัชราวุฒิ                   คันโทเงิน                   นักศึกษาชั้นปีที่  2
 6. นายกฤษกร                    ลาวัลย์                     นักศึกษาชั้นปีที่  2
 7. นายณัฐพล                     ลำเกาะกลาง               นักศึกษาชั้นปีที่  3
 8. นายกฤษดา                    แย้มศรี                     นักศึกษาชั้นปีที่  3
 9. นายพงษ์พิชิต                  มังกร                       นักศึกษาชั้นปีที่  4   
 10. นายนิวัฒน์                     สาริการ                    นักศึกษาชั้นปีที่  4   
 11. นายสรรพาวุฒิ                 อาจหาร                    นักศึกษาชั้นปีที่  4   
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”
   1. นางสาววีรดา               สุเยาว์                  นักศึกษาชั้นปีที่  2
   2. นางสาวฐิติมา              หมายมั่นสมสุข         นักศึกษาชั้นปีที่  2
   3. นางสาวรัชพร              ช่วยสงค์               นักศึกษาชั้นปีที่  2
   4. นางสาวชนากานต์          ภูมิมะนาว              นักศึกษาชั้นปีที่  1
   5. นางสาวมนัสสิริ             ยินเจริญ              นักศึกษาชั้นปีที่  1
   6. นางสาวภัคจิรา              มหิสยา                นักศึกษาชั้นปีที่  1
   7. นางสาวญดาพร             โกศลศุภกิจ           นักศึกษาชั้นปีที่  1
   8. นางสาวแสงเทียน           ลีประโคน              นักศึกษาชั้นปีที่  1
   9. นางสาวดั่งดวงใจ           วิทิพย์รอด            นักศึกษาชั้นปีที่  1
   10. นางสาวเบญจสิริ           ล้อมวงศ์ไพศาล      นักศึกษาชั้นปีที่  1
   11. นางสาววันนิสา              ศรีคำจีน              นักศึกษาชั้นปีที่  1
   12. นางสาวมิ่งกมล             ท้าวนู                 นักศึกษาชั้นปีที่  1

 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”
   1. นางสาวไอริณ              รวีโภชน์ศิริ           นักศึกษาชั้นปีที่  2
   2. นางสาวธนภรณ์           นาคะรัตน์             นักศึกษาชั้นปีที่  1
   3. นางสาวนิรภรณ์           จันยะ                  นักศึกษาชั้นปีที่  1
   4. นางสาวสิริวิมล            ธิเสนา                 นักศึกษาชั้นปีที่  1