รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบัน

ประเภทวิชาการ

รางวัลที่ 4

ในการประกวด Public Speaking Competitionin the International Public Speaking Competition, The First Festival of Language, Religious, and Culture in ASEAN Community at MahaChulalongkorn Rajavdayalai University, Ayutthaya.

27 June 2014


 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ “As a student, how can we promote the voluntary spirit?” จัดโดยโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม

โครงการค่ายจิตอาสา…เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย จากการประกวดโครงการจิตอาสา “GE – ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558”

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

นที่ 9 กันยายน 2558

รางวัลจิตอาสาดีเยี่ยม

โครงการวันใหม่ วัยใส ร่วมต้านภัยบุหรี่ จากการประกวดโครงการจิตอาสา “GE – ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558”

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  วันที่ 9 กันยายน 2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)​​​

ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดเรียงความ เรื่อง “เดินตามรอย
เท้าพ่อหลวง”

จากมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

ประจำปี 2560

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี

ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5 

มูลนิธิเอสซีจี

ประจำปี 2560


 

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 6 

มูลนิธิเอสซีจี

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี

ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5 

มูลนิธิเอสซีจี

ประจำปี 2560


 

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 6 

มูลนิธิเอสซีจี

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี

ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5 

มูลนิธิเอสซีจี

ประจำปี 2560

รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560 

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุน

โครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 6 

มูลนิธิเอสซีจี

ประเภทกีฬา

รางวัลเหรียญเงิน

วิ่ง 200 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31


 

รางวัลเหรียญทองแดง

วิ่ง 100 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

รางวัลเหรียญทองแดง

วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 31

รางวัลเหรียญทองแดง

วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 31

รางวัลเหรียญทองแดง

วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 31

รางวัลเหรียญทองแดง

เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 31 

รางวัลเหรียญทองแดง

เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 31

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน  กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 32