หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

  • รายวิชาในหลักสูตร (แบบที่ 1) ระยะเวลา 4 เดือน

  • วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร

  • ความเป็นมา/ปรัชญาของหลักสูตร