หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

  • จำนวนรายวิชาในหลักสูตร ตลอดหลักสูตร   15  หน่วยกิต

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    วัตถุประสงค์ทั่วไป
              เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสาธารณภัย นโยบายด้านสาธารณภัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ประสบภัย ครอบครัวและชุมชนในทุกระยะของการเกิดสาธารณภัย สามารถประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ในทุกระยะของสาธารณภัย รวมถึงตัดสินใจจัดการแก้ปัญหา ให้การช่วยเหลือที่จำเป็น หรือวางแผนป้องกันได้ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานข้อมูลกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพได้