หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

  • รายวิชาในหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • หลักการและเหตุผล