ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครั้งที่ 2) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี มุ่งให้เกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนด มาพัฒนาระบบงาน มุ่งให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความทุจริตในหน่วยงาน ให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร อันจะสะท้อนความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments are closed.