4

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักร ...

_DSC8436

การอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิกา ...

_DSC7512

กิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมกับผู้บริหารสถาบัน ประธานกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารสถาบั ...

DSC_1201

ประชุมวิชาการ : Towards Center for Excellence in Aging : The Challenges and Opportunities for Nurses in a Post-Covid-19 World ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, Japan

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการ : Towards Center for Excellence in Aging : The Challenges and Opportunities for Nurses in a Post-Covid-19 World ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, Japan เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566- ...

_DSC8339

ร่วมแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมกับผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว ...

_DSC7384

บรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and caregivers

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการการบรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and ...

_DSC6841

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทยกับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสว ...

DSC6564

กิจกรรม Sport Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Sport Day ประจำปี 2566โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทั้งนี้ ผศ.ศรินรัตน ...

319632924_3304173959844033_2965091626930216394_n

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณฐานิศ พลานุเวช

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์งบประมาณและประกันคุณภาพสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณฐานิศ พลานุเวช เพื่อสนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาข ...

DSC1579

พิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดพิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คนโดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...