435413502_422278793724532_3859131831488017718_n

กิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา14.00น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบัน เข้ารับฟังความข้อเสนอแ ...

414115455_365504116068667_7235347001284108434_n

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรินรัตน์ ว ...

411380871_361552526463826_174596859050568529_n

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ผศ.ดร. ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ รองอธิการบดีผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีฯ คนที่ 2 ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาลนายพิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ พร้อมคณะกร ...

410450942_359726639979748_6291342409749398910_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบรรยายพิเศษและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ Universitas Respati Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบรรยายพิเศษและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ Universitas Respati Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน รองอธิการบดีด้านวิ ...

409211427_358105306808548_2266473232966560361_n

อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน รองอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมคณะบุคลากรสถาบันร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย (อุปนายกสภาสถาบัน)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน รองอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมคณะบุคลากรสถาบันร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย (อุปนายกสภาสถาบัน)เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรดุษ ...

410441411_358094343476311_2681267043951171594_n

ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้แก่1.ผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ2.ผศ.จารุณี นุ่มพูล3.ผศ.นภาพร พีรกวี4.ผศ.ศุภาว์ เผือกเทศ5.อธิการบดี (ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์)6 ...

410326742_358098496809229_4097672842466382467_n

เสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ”โดรนช่วยผู้ประสบภัย” ร่วมกับ ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ณ เวทีกิจกรรม สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ในวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 18.30-19.00 น. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ "โดรนช่วยผู้ประสบภัย" ร่วมกับ ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ณ เว ...

408721691_354500030502409_8247960595559271418_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมทั้งรองอธิการบดี อดีตผู้บริหารสถาบัน คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี และคณาจารย์ - เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งช ...

400545141_343356591616753_2656289574839043544_n

กิจกรรม STIN GAMES

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566ฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม STIN GAMES ขึ้นโดยมี ผศ.ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวริน ...

399065272_340188531933559_1684295748578484014_n

พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ...