_DSC0911

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม เป็นประธานพร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่กำกับดูแลงานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่ว ...

_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในการจัดการประกวดร้องเพลง (Singing Contest)ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร ...

25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”-------------------------------------- ...

_DSC0251

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากบริษัท เค.ที. แลนด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท------------------------------------------จากบริษัท เค.ที. แลนด์ จำกัด โดยสนับสนุนโครงการจิตอาสา เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทและสนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ดนตรีไท ...

NES_8341

หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยที่เข้ารับตำแหน่งใหม่#ExpertswiththeHeart #STIN #Smartand ...

256608

หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่#ExpertswiththeHeart #STIN #Smar ...

final

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx

ขอแสดงความยินดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx212 คะแนน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (ครั้งแรก วันที่ 27 กันยายน 2565)สถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 (สป.อว.) รุ่นที่ 10 ...

_DSC0048

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที ...

S__22544388

23 ตุลาคม 2565 “วันปิยมหาราช”

ในวันนี้เวลาประมาณ 07.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข นำคณะนักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื ...

_DSC9599

21 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปร ...