92697_0

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณ สุชิน เตียนโพธิทอง เพื่อสนับสนุนกองทุนต้นการศึกษาของสถาบันฯ ณ โรงแรม แอ็ท115 ร่มโพธิ์ แมนชั่น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณ สุชิน เตียนโพธิทอง ----------------------------------------------------- วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ...

7F91A103-F73C-42B2-A576-0D1867D9C9A7

กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย โควตาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfoli ...

4AA407B2-7B22-41A5-BFC3-1083E11C304E

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (เพิ่มเติม) ...

F98548CD-9362-42A6-A96A-12CA2FC8DAB6

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและขั้นตอนการรายงานตัว และการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุน ของสภากาชาดไทย

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแล ...

961BA52F-C6CC-4C6B-901A-7F12F9F40754

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และขั้นตอนการรายงานตัว และการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุน ของสภากาชาดไทย

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และขั้นตอนการรายงานตัว และ ...

FBD9E191-7C7D-46F4-9DFD-EA6CDF427FC4

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก และ ขั้นตอนการรายงานตัว และการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุน ของสภากาชาดไทย

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก และ ขั้นตอนการรายงานตัว และการทำสัญญารับท ...

288224202_3158941961033901_1731991402031436607_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day ประจำปี 2565”         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชา ...

20210831-DSC_8318

กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2

กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ให้แก่ ผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางครบ 300-500 กิโลเมตร ในระยะเว ...