web-corona-09

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

Recruit-Master-degree

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสว ...

-1-02

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก ...

auction-hammer

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา งานวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

auction-hammer

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Final_3_01_10-5

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) สัมภาษณ์ วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2563

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ขั้นต ...

Newborn-Nursing

การพยาบาลทารกแรกเกิด

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลทารกแรกเกิดซึ่งเป็นวัยสำคัญของชีวิตเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้ส ...

A49C1CB9-B357-4928-8ABC-6B6D104884EC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครั้งที่ 2) สำห ...

01C5C777-4F32-411D-A7F8-C6EC73654DEF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและกา ...

2

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563

ใบสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ สาขาสูงอายุ คู่มือรับสมัครสาขาหลอดเลือดสมอง คู่มือรับสมัครสาขาสูงอายุ คู่มือสาธารณภัย แผ่นพับสาขาผู้สูงอายุ แผ่นพับ สาขาสาธา ...