Banner ป.ตรี ทุกรอบ ลงเฟส

รวมรอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

รอบ Portfolio ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ...

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง วิธีการ ขั้นตอน สมัครออนไลน์ คู่มือรับสมัครสาขา ...

Banner ป.ตรี รอบ port ลงเฟส

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ เรื่อง ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) สมัครได้ที่ https://edu.stin.ac.th/

new 1255555

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

new 10000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

รอบรับตรง

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

new 3

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลเด็ก รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  

199602

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

ดาวน์โหลด ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admissionดาวน์โหลด ขั้นตอนการรายงานตัวและการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลั ...

199601

ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

ดาวน์โหลด ประกาศเรื่องเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission 

256666

ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

ดาวน์โหลด ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 “หมายเหตุ: กรุณาศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด