สมัครเฉพาะทาง [Recovered]-01

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2565

คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลสาธารณภัย คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คู่มือรับส ...

1

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ...

Poster-SS-6-01

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนสนับสนุน ...

info อบรมวันที่ 23-01

เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “The Role of Nursing Students in Health Care During The Covid-19 Pandemic”

       เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้ง 4 ชั้น ปี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “The Role of Nursing Students in Health Care During The Covid-19 Pandemic” ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เ ...

-64-รอบที่-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 64 รอบที่ 2 กำหนดการ แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์ ...

รอบที่ 3-โทร-02

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 3

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 กำหนดก ...

web-16-02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

ประกาศรายชื่อ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ใบสมัคร แบบฟอร์มสำหรับตรวจร่างกาย

Banner-รอบ-2

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัครเข ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศรายงานตัว ลงทะเบียน