DSC_0925

ขอแสดงความยินดี

21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บาสเกตบอล ทีมหญิง_๒๐๐๒๑๒_0012

รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพท ...

sdf65754-6565-55-5441

รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพ ...

5456465465.jpg

แข่งขันกีฬา Gown games

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความสามัคคี และสานความ ...

รับรางวัล1

รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา

รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาแ ...