_DSC6841

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทยกับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสว ...

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโขและอาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ อาจารย์ประจำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentationในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริ ...

_DSC5683

ตัวแทนนักศึกษานำเสนอผลงาน STIN อาสา ประเภท Best practice รูปแบบโปสเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ อาทิตยา แก่นไกร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พิพัฒเรืองไร นายศุภณัฐ เจเถื่อน นางสาวธมลวรรณ บุญประสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา ...

PR660108 รางวัลต้นกล้า

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโขอาจารย์พยาบาลประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม การแพทย์และสาธา ...

306350058_3225343251060438_6273459879311687871_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับโล่รางวัลชนะเลิศ

ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับสถาบันการศึกษา (ระดับหลักสูตร)" จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชา ...

Untitled-1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือก จากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข'ให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย' เป็น สถาบันก ...

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

  🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย  🎉 ขอแสดงความยินดีกับ            🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ 🙍‍♀️นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3   ...

310057

👏ขอแสดงความยินดี 👏👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👏ขอแสดงความยินดี 👏       👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564        👉ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมด้วย ...

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ "รางวัลชมเชย " ในโครงการ GE  ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ คือ "โครงการ 1 ครอบครัว 1 CPR มอบความรู้ที ...

DSC_8161

แสดงความยินดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มอบดอ ...