DSC_6522

แสดงความยินดี

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิจการก ...

DSC_0925

ขอแสดงความยินดี

21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บาสเกตบอล ทีมหญิง_๒๐๐๒๑๒_0012

รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพท ...

sdf65754-6565-55-5441

รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพ ...

5456465465.jpg

แข่งขันกีฬา Gown games

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความสามัคคี และสานความ ...