ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

  🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย  🎉 ขอแสดงความยินดีกับ            🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ 🙍‍♀️นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3   ...

310057

👏ขอแสดงความยินดี 👏👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👏ขอแสดงความยินดี 👏       👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564        👉ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมด้วย ...

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ "รางวัลชมเชย " ในโครงการ GE  ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ คือ "โครงการ 1 ครอบครัว 1 CPR มอบความรู้ที ...

DSC_8161

แสดงความยินดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มอบดอ ...

DSC_6522

แสดงความยินดี

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิจการก ...

DSC_0925

ขอแสดงความยินดี

21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บาสเกตบอล ทีมหญิง_๒๐๐๒๑๒_0012

รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพท ...