ประกวดราคาจ้างชุดระบบ Smart Classroom อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Please follow and like us:

Comments are closed.