เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

Please follow and like us:

Comments are closed.