การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 ตามระเบียบวาระ อาทิ
         – สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง
          – การขออนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         – การของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
         – การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน
         – การปรับปรุงหลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2562
         – รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
          – (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
         – การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่หมดวาระ

Comments are closed.