การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 28

10 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28 ตามระเบียบวาระ อาทิ
– สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2
ของการดำรงตำแหน่ง และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ปีที่ 1
ของการดำรงตำแหน่ง
– กรอบทุนการลาศึกษาต่อ
และรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
– (ร่าง) งบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
– (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2564
– การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลแทนคณะเดิมที่จะหมดวาระ
ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันสามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรั
บในระดับชาติและนานาชาติ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
และจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ

2563 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนดังกล่าว ด้านการจัดการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต

Comments are closed.