การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยหรือนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้อง 709 ชั้น 7 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ “หลักการวิจัยแบบบูรณาการ (Service Teaching Research) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย/นวัตกรรมในการดูแลแผลกดทับ” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักการวิจัยแบบบูรณาการ (Service Teaching Research) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย/นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทุกช่วงวัย”

Comments are closed.