LINE_ALBUM_กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ประจำปีก_230807_86

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

– พิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

– แนะนำผู้บริหารสถาบันและบุคลากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

– แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาลโดย อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์คนที่ 1

– กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต โดย – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา, ผู้ช่วยอาจารย์ ศุภชัย ขจรวิบูลย์ผล (พี่เซ้ง) RC 104 (สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก), นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร (พี่อุดหนุน) RC 107 (พยาบาลประจำการ 3 ICU อายุรกรรม 2 ภูมิสิริฯ 10B2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) และผู้ช่วยอาจารย์ ศศิธร ภักตรนรา (พี่ชมพู่) RC 108 (สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

– กิจกรรมแนะนำสโมสรนักศึกษาและ STIN อาสา โดย ทีมสโมสรนักศึกษา และทีม STIN อาสา ประจำปีการศึกษา 2566

– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “เรียนรู้ รู้จัก อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ” โดย คุณกรพล จั่นจิรภัทร (วิทยากรกระบวนการและนักกิจกรรมเยาวชน), คณะอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

– บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ รองอธิการบดี

– พิธีประดับเข็มสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โดยพิธีประดับเข็มสถาบัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
  2.  เพื่อส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จนสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมาย 

Comments are closed.