S__14614535

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล และการกู้ชีวิตแบบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล และการกู้ชีวิตแบบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Standard First Aid and Basic Life Support for Health Care Provider) สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกทักษะภาคปฏิบัติ กิจกรรมในครั้งนี้มีประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐาน ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 180 คน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 165 คน

Comments are closed.