กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟนักพูด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมก้าวหน้าวาทการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟนักพูด” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยวิทยากร อาจารย์อุษา วงศ์พินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในที่สาธารณะ และการสื่อสารเชืงวืชาชีพ ของนักศึกษาในชมรม คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ และผู้ที่สนใจ และ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในชมรมและผู้ที่สนใจได้นำความรู้ด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  

Comments are closed.