ขอเชิญประชาคมเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.