บรรยากาศการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จัดปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.