จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำนักบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาปริญญาโท ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิริธรานุสรณ์ 60 พรรษา

Comments are closed.