จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอน (ครั้งที่ 1) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 ในการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ

1) คุณภาพและปริมาณของผลงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล

2) Faculty practice

3) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

4) ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย  

    และการเรียนการสอน

5) เทคนิคการเขียนโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอน

Comments are closed.