ด้วยรักและผูกพัน 63

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานด้วยรักและผูกพัน ให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ใยสุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์
นางสาวศิริพร เนียมเจียม
นางสุปราณี ปสังคมาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้มอบโล่ที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ปฏิบัติงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสถาบันแก่ผู้เกษียณ จากนั้นก็ได้มีมอบของที่ระลึกต่างๆ และการแสดงจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

Comments are closed.