ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 จำนวน ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท้ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี สุพิทักษ์ อาจารย์ประจำสถาบัน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ ศรียารัตน์ 5อาจารย์วิไลพร สิงหถนัดกิจ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์ ในการนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

Comments are closed.