MG_3420

นิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่ง ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-Integrated : WIL) บริเวณโถงบัณฑิตศึกษา ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย >> โดย มีการร่วมอภิปราย ซักถาม และโหวตผลงาน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลคะแนนผลการโหวตสูงสุด คือ ผลงาน “โครงการหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 “

Comments are closed.