บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจาก นางสาวนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด  จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.