ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี อ.ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานกิจกรรมพร้อมทั้งแนะนำสถาบัน ณ ห้อง 401 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 โดยในการจัดกิจกรรมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการฝึกฝนการสืบค้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ้างอิงหรือข้อมูลบรรณานุกรมในการจัดเตรียมต้นฉบับงานวิชาการและงานวิจัยการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
2.ให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์  

Comments are closed.