ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำและติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาดโถงทาง เดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.