ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.