Banner ป.ตรี รอบ port ลงเฟส

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ เรื่อง ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

สมัครได้ที่ https://edu.stin.ac.th/

Comments are closed.