ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”

28 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” จัดโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าโดยการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของการปฏิบัติงานด้วยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่เพื่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิจัยในระดับอุดมศึกษา 

Comments are closed.