ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้เป็นกิจกรรมที่ปรับรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ LIVE ผ่าน Facebook กลุ่มปิดชื่อ  “STIN ปัจฉิมฯ’62”  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล สถาบันและความเป็นไทย มีแนวทางในการดำเนินชีวิตและปรับตัว โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ทางสถาบันได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดมาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องการปรับตัวต่อบทบาทใหม่ในการทำงาน อีกทั้งได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ดังนี้

  1. นางอัญชลี แสงชาญชัย       ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 73
  2. นางสาวชุติศริน นันทะศิริ     ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 79
  3. นายธนกฤต เจียมจิตวิบูลย์   ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 100
  4. นายเทอดพงษ์ ฤทธิยา        ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่นที่ 104

ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม “ด้วยรักจากใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 3 ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อที่มีต่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาผ่านคลิปวิดิโอ ให้กำลังใจและรวบรวมภาพความประทับใจต่างๆ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Comments are closed.