พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล ให้แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดพิธีประดับเข็มสถาบัน นั้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จนสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมาย

โดยตราสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
1. พระมหาพิชัยมงกุฏ หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์อันเนื่องมาจากพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
2. จปร. หมายถึง อักษรย่อมาจาก “มหาจุฬาลงกรณปรมราชาธิราช” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. กาชาด หมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายกาชาดสากล โดยสีแดงชาดเป็นสีประจำสถาบัน
4. ตราอาร์ม หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายใน มีสัญลักษณ์ของสถาบัน
5. กรอบทรงหน้านาง แสดงถึงความนุ่มนวล อ่อนหวานและความสง่างาม บนพื้นสีเขียว หมาย สีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

Comments are closed.